Psykoterapi

Psykoterapi

Det finnes ulike retninger innen psykoterapi, felles for dem alle er et helhetlig syn på mennesket. Med dette menes at vi går ut fra at kropp og sinn utgjør en enhet. Som psykoterapeuter er vi ressurs-og mestringsorienterte. Vi møter klientene slik de opplever seg og sin situasjon her og nå. Utgangspunktet for terapien er at alle mennesker har iboende muligheter til å mestre sine egne liv.  Vi arbeider bevisst med å mobilisere den enkeltes ressurser og skaperkraft for å få til endring. 

Psykoterapeutisk arbeid går i stor grad ut på å hjelpe klientene til å utvikle en aksept av seg selv, sine følelser, reaksjonsmønstre og symptomer. Det legges til rette for utforsking av alternative tanker og adferdsmåter, slik at hemmende følelsesmessige og / eller adferdsmessige problemer kan håndteres på en bedre måte. 

I tillegg til samtale, benytter de ulike psykoterapeutiske retningene forskjellige metoder i det terapeutiske arbeidet, som for eksempel bevegelse, tegning/maling, skriving, perspektivbytte og oppmerksomhetstrening, avhengig av klientens behov og prosess.

Psykoterapeuten på Maxima Helse psykodramaterapeut Fride Engeset.

Om gestaltterapi  

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon. (ref: http://ngfo.no/gestalt-terapi/)

Behandlingsformen har en tilnærming som er helhetlig (inkluderer kropp, følelser og tanker), som har et her-og-nå fokus og som fokuserer på den enkeltes erfaring i øyeblikket. Gestaltterapi vektlegger terapeut-klient-forholdet, miljømessige og sosiale sammenhenger i menneskers liv og de selvregulerende tilpasninger mennesker gjør som et resultat av deres samlede livssituasjon. Gestaltterapi er relatert til eksistensiell terapi i sin vekt på den enkeltes personlige ansvar for sine handlinger

Om psykodramaterapi

Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som kan benyttes i terapi, veiledning og selvutvikling. Metoden er handlingsrettet og ressusorientert, og vektlegger mulighet til endring og det å få økt handlefrihet i eget liv. Metoden gir mulighet for å jobbe med levitemaer på en konkret måte, og undersøke viktige situasjoner, relasjoner og handlingsalternativer.

Vi jobber med hele mennesket; tanker , følelser, kropp, sjel, erfaringer, fantasi, tilstedeværelse her og nå og fremtidsdrømmer. Det relasjonelle står sentralt i metoden. Vi formes som individer i samspill med andre på godt og vondt. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjoner best kan skje gjennom relasjonelt arbeid. 

Maxima Helse AS

Finn medlemskapet som passer deg!

Bli medlem!